§1
Postanowienia ogólne

 1. Działalność gospodarcza Telefonek Dominik Kulesza z siedzibą w Wyszkowie ul. Generała Józefa Sowińskiego 58, 07-200 Wyszków wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, nr NIP: 7622003578 REGON: 368248090 świadczy sprzedaż telefonów komórkowych i akcesoriów do nich oraz usługi naprawy urządzeń telekomunikacyjnych.
 2. Telefonek świadczy swoje usługi na terenie całej Polski.
 3. Zleceniodawcami napraw mogą być Przedsiębiorcy jak i Konsumenci, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Zleceniodawca poprzez zlecenie wykonania Usługi akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 5. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem 10-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 6. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Telefonek zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

§2
Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

 1. Lista urządzeń wyświetlana na stronie telefonek.pl wraz z wyborem usterki do naprawy to aktualny spis urządzeń które mogą być przedmiotem usługi serwisowej. Niektóre opcję ich napraw mogą być niedostępne z powodu aktualnego braku części o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie.
 2. Telefonek dokłada wszelkich starań aby naprawa została zakończona w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu urządzenia. W rzadkich przypadkach naprawa może się przedłużyć (brak części, duża ilość urządzeń do naprawy itp.).
 3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy Zleceniodawca niezwłocznie informowany jest o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczna.
 4. Telefonek zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do klienta z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 5. Zlecenie usługi może zostać złożone na stronie telefonek.pl, telefonicznie lub osobiście w jednym z naszych punktów.
 6. W przypadku wykrycia dodatkowych wad innych niż te których naprawa była przedmiotem zamówienia serwis zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wykonania usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z zleceniodawcą.

§3
Transport

 1. Przekazanie urządzenia do serwisu telefonek odbywa się: przy wyborze opcji odbioru przez kuriera za pomocą firmy kurierskiej DPD, poprzez paczkomaty inpost przy wybraniu opcji nadania urządzenia w paczkomacie lub dowolny sposób w przypadku nie wybrania żadnej z opcji.
 2. Zleceniodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.
 3. Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany przez klienta przy zamawianiu usługi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Po otrzymania przesyłki sprawdzamy stan paczki i samego urządzenia.  W przypadku uszkodzenia urządzenia Telefonek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy kurierskie dostarczające urządzenia do naszego serwisu lecz dokłada wszelkich starań aby klient otrzymał rekompensatę.
 5. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki zwrotnej z naprawionym urządzeniem oraz jej stan przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzenia opakowania spisać odpowiedni protokół z pomocą kuriera.

§4
Zabezpieczenie danych na urządzeniu

 1. Zleceniodawca przed przekazaniem urządzenia do przewoźnika/serwisu zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu poprzez wykonanie ich kopii zapasowej.
 2. Telefonek nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,  bez ich podania jednak niemożliwe będzie zrealizowanie zamówienia klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Telefonek zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Telefonek chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Telefonek przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.

§6
Płatność

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl
 2. Płatność przelewem przeprowadzona jest bezpośrednio na nasze konto bankowe mBank 57 1140 2004 0000 3902 7786 2962
 3. Akceptujemy płatność za pobraniem która pobierana jest przez kuriera przy dostarczeniu naprawionego urządzenia/towaru do klienta.

§7
Gwarancja

 1. Gwarancja udzielana jest na usługi napraw urządzeń telekomunikacyjnych a jej okres wynosi 6 miesięcy od momentu przyjęcia urządzenia do serwisu.
 2. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania dowodu zakupu oraz urządzenia z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.
 3. Gwarancja: naprawa lub wymiana jeżeli została stwierdzona wada naprawianej części z winy Sprzedawcy, możliwy zwrot należności w przypadku braku możliwości naprawy.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej lub telefonicznej, udarem mechanicznym, pożarem, zalaniem, upadkiem urządzenia lub innym niekontrolowanym zjawiskiem, niezależnym od Sprzedawcy.
 5. Gwarancja nie obejmuje części,  które nie zostały wymienione w urządzeniu przez nasz serwis. W przypadku usługi polegającej na wymianie samej szybki wyświetlacza w telefonie gwarancją nie jest objęty wyświetlacz gdyż nie był on przedmiotem naprawy.
 6. W celu wykonania gwarancji Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia a później odebrania urządzenia z serwisu Sprzedawcy na własny koszt (w przypadku naprawy wysyłkowej koszt odesłania ponosi nas serwis).
 7. Naprawa lub wymiana nastąpi w terminie do 21 dni, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia. W szczególnych przypadkach zwrot należności.
 8. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż autoryzowany serwis Sprzedawcy). Utrata gwarancji
  następuje w przypadku rozerwania plomb gwarancyjnych.
 9. W przypadku stwierdzenia wcześniejszej naprawy lub ingerencji w podzespoły urządzenia gwarancja może zostać uznana za nieważna z powodu możliwości wystąpienia uszkodzeń z poprzednich napraw.
 10. Gwarancją nie są objęte: elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.
 12. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które
  wynikają z umowy kupna-sprzedaży.
 13. W przypadku naruszenia warunków gwarancji (uszkodzenie z winy użytkownika) zostaną naliczone
  koszty diagnozy/serwisu, które pokrywa w całości użytkownik.
 14. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

§8
Reklamacje

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek wad. Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  Jeżeli chcesz zareklamować towar uprzednio skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres telefonek.pl@gmail.com
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 3. Reklamacja powinna być złożona w sposób zapewniający identyfikację Klienta (imię i nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail, oraz dane identyfikujące usługę, której dotyczy reklamacja). Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane.

 

§9
Zwroty

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).  Oświadczenie można złożyć także drogą elektroniczną na adres e-mail: telefonek.pl@gmail.com
 2. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia otrzymania towaru, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) zawartych w drodze aukcji publicznej; e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Większość produktów dostępnych w sklepie posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych.
 6. Produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. gratisy).
 8. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu.
 9. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.